• 1

 

 • Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • Diagnozowanie w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych
 • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychoterapia,
 • Socjoterapia
 • Trening zastępowania agresji
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia ręki
 • Arteterapia
 • Profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania mowy
 • Warsztaty logopedyczne
 • Diagnoza i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka-diagnoza
 • Warsztaty i konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego
 • Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem
 • Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów –terapia rodzin
 • Warsztaty w przedszkolach i szkołach: profilaktyka zdrowia psychicznego w zakresie:
  • Zaburzeń zachowania
  • zachowań ryzykownych
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń adaptacyjnych
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • Pedagogizacja rodziców
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny –udział w zespołach wychowawczych w szkołach i przedszkolach lub konsultacjach
 • Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi , nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo
 • Wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
 • Konsultacje dla dzieci, rodziców, nauczycieli w ramach Dnia Otwartego Poradni
 • I –y poniedziałek msca –dzień konsultacji –bez rejestracji
 • Grupy wsparcia dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających
 • Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Bezpłatne praktyki dla studentów

BADANIA PRZESIEWOWE:

 • Badania słuchu Platforma Badań Zmysłów
 • Przesiewowe badania mowy
 • Przesiewowe badania psychologiczno, pedagogiczne w klasach 0

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW:

 1. W zakresie orientacji zawodowej  - zajęcia z doradztwa zawodowego nieobjęte programem nauczania:
   • Poznaj siebie –rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu (kl. VIII)
   • Ósmoklasisto –już dziś zaplanuj swoja przyszłość
 1. W zakresie profilaktyki uzależnień :
   • "Bezpieczeństwo” (kl. I-III)
   • "Sieciaki” (kl. I- III)
   • „Stop uzależnieniom” (kl. IV-VIII)
   • „Stop cyberprzemocy” (kl. IV-VIII)
   • "Program antynikotynowy „ (IV-VIII)
   • "Energy – drinki: energia czy chemia w puszce” (kl. IV-VIII)
   • "Cyberprzestępczość: zagrożenia – konsekwencje – profilaktyka (kl. V-VIII)
 1. W zakresie psychoedukacji:
   • Program wzmacniania poczucia wartości” – warsztaty kl. I-IV
   • Trening kontroli złości (szkoła podstawowa)
   • Trening umiejętności społecznych (I-IV)
   • Jak uczyć się łatwo i przyjemnie (szkoła podstawowa)
   • Sobą być –dobrze żyć
   • Moje emocje (I-IV)
   • Stres pod kontrolą
   • Techniki uczenia
 1. Profilaktyka zaburzeń mowy:
   • Chcę mówić wyraźnie – ćw. usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe
 1. Treningi odbywające się w poradni:
   • Trening koncentracji uwagi
   • Trening umiejętności społecznych
   • Trening Zastępowania Agresji
   • Socjoterapia
   • Trening umiejętności wychowawczych
 1. Propozycje tematów na spotkania z rodzicami;
   • Profilaktyka logopedyczna – zaburzenia mowy i ich przyczyny
   • Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne
   • Dojrzałość szkolna
   • Motywowanie dziecka do Nauki – rola rodzica
   • Jak pomagać dziecku w nauce
   • Pomoc dzieciom w przekraczaniu progu klas III-IV
   • Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie
   • Kary i nagrody
   • Wychowanie od A-do Z
   • Współczesne zagrożenia młodzieży
   • Zachowania niepożądane u dzieci – jak sobie z nimi radzić
   • Praca z dzieckiem nadpobudliwym
   • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
   • Wspieranie samodzielności dziecka
   • Wybrane zagadnienia w zakresie rozwoju dzieci sześcioletnich
   • Zachowania niepożądane młodzieży
   • Rola rodzica w wyborze szkoły (rodzice uczniów kl. VIII)
 1. Propozycje tematów na spotkania z radami pedagogicznymi
   • Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
   • Warsztat pracy z dzieckiem z ADHD w wieku przedszkolnym
   • Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera
   • Komunikacja w szkole : uczeń-nauczyciel-rodzic
   • Depresja dzieci i młodzieży
   • Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
   • Higiena pracy głosem