• 1

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelinie

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/21

Poniedziałek 8 - 18

Wtorek 8 - 17:30

Środa 8 - 17:30

Czwartek 8 - 18

Piątek 8 - 14

Sekretariat 8 - 15

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej - zapraszamy do lektury.

Terapia - określony sposób leczenia, bądź usprawniania, za pomocą właściwie dobranych zabiegów.
Terapeuta to osoba, która specjalizuje się w określonym rodzaju terapii. Można się też spotkać z definicją, która określa terapeutę jako "specjalistę w dziedzinie terapii, znawcą metod terapii”.
Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta/klienta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności, skutecznie wpływa na zmianę jego postępowania lub zachowania. W Polsce dość liczną grupę stanowią terapeuci zajęciowi, którzy poprzez organizację odpowiednich zajęć manualnych swoich podopiecznych wpływają na poprawę ich samopoczucia lub zachowania.*

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie w ramach realizacji programu "ZA ŻYCIEM" organizuje następujące formy wsparcia dla uczestników programu:

A) Poradnictwo

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzenie akcji informacyjnych;

B) Pomoc

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;

C) Koordynacja

 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

DLA KOGO?

 • Dla dzieci z powiatu strzelińskiego w wieku od 0 - 6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 - 3 lat).
 • Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

Należy pobrać i wypełnić:

 • Deklarację uczestnictwa w Programie "Za Życiem" (pobierz)
 • Wniosek o objęcie zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (pobierz)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie (pobierz)

Ponadto należy: dostarczyć oryginał lub kserokopię/za potwierdzeniem oryginału:

 • Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Orzeczenia o kształceniu specjalnym.
 • Orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z ustawą "Za Życiem")

ZAPEWNIAMY:

 • konsultacje specjalistyczne wg zleceń lekarza : logopedy, neurologopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga, pedagoga specjalnego, fizjotereapeuty, psychologa,
 • sesje EEG,
 • Zajęcia z integracji sensorycznej.

Z programu „Za życiem” można otrzymać max 10h zajęć/zabiegów miesięcznie – czas trwania terapii w miesiącach ustala lekarz.