• 1

W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

W przypadku konieczności przeniesienia dokumentów do innej poradni należy kierować się poniższą procedurą:

  1. Teczkę dziecka przekazuje się do innej poradni na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna lub na wniosek pełnoletniego ucznia, gdy jest to jego dokumentacja.
  2. W poradni istnieje druk właściwego wniosku o przekazanie teczki.(dostępny w zakładce druki do pobrania)
  3. Wniosek składa się w poradni, która posiada teczkę klienta.
  4. Teczka przekazywana jest do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku - wskazanej we wniosku.
  5. Teczka przesyłana jest pocztą - listem poleconym. Dopuszcza się również przekazywanie teczek bezpośrednio poprzez pracowników poradni (w sposób uzgodniony przez zainteresowane poradnie).
  6. Za przekazanie teczki klienta odpowiedzialna jest ta poradnia, w której teczka klienta znajduje się w chwili składania wniosku.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni nie otrzymują dokumentacji klienta do wglądu ani osobistego przekazania.
  8. Teczka klienta jest własnością poradni psychologiczno-pedagogicznej.