• 1

mgr Elżbieta Kasprzyszak  dyrektor, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo - Wychowawczą na Uniwersytecie Wrocławskim oraz psychologię kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym we Wrocławiu. Studia podyplomowe: Poradnictwo Zawodowe, Zarządzanie w Oświacie. Kurs Kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika,  kurs z terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią głównie  uczniów z dysleksją, ZKK dla klas I- III.

 

mgr Karolina Goszczyńska - psycholog, pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk historycznych i Pedagogicznych, kierunek psychologia oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu na kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ;oligofrenopedagogiki , terapii pedagogicznej, surdopedagogiki , tyflopedagogiki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną / indywidualną i grupową/ dla dzieci z wadami słuchu i wzroku, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce o różnorodnym charakterze, zajęcia terapeutyczne z zakresu metody EEG-Biofeedback, oraz zajęcia warsztatowe / psychoedukacyjne/ w szkołach i przedszkolach.

        Przeprowadza badania przesiewowe w klasach 0 oraz badania słuchu.

 

mgr Anna Matyja  pedagog  nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia Podyplomowe: Pedagogika Specjalna ze specjalnością Oligofrenopedagogiki i Pedagogiki Leczniczej, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Kurs Kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Opiekuńczo ? Wychowawcza, Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W poradni zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ogólnymi problemami w nauce, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii dla uczniów w szkołach, szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, warsztaty dla rodziców. Lider WDN.

 

mgr Jadwiga Sahaj - pedagog, nauczyciel mianowany

Ukończyła Pedagogikę na UMCS. W poradni zajmuje się diagnozą problemów w uczeniu się, trudności w czytaniu i pisaniu. Prowadzi orientację i poradnictwo zawodowe

 

mgr Aleksandra Turczyn  Zawistowska  nauczyciel dyplomowany

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe: Logopedia i Terapia pedagogiczna, Neurologopedia, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika, kurs z zakresu terapii EEG ? Biofeedback, Certyfikat Program badań przesiewowych ?Widzę i słyszę".

W poradni zajmuje się terapią EEG - Biofeedback oraz diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, m.in.:

  • ORM (Opóźniony Rozwój Mowy)
  • zaburzenia artykulacji
  • jąkanie

Działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci w wieku przedszkolnym podejmowane są na terapie przedszkoli i szkół i obejmują:

  • badania przesiewowe mające na celu wyłonienie dzieci z zaburzeniami mowy,
  • grupowe warsztaty logopedyczne dla dzieci, u których rozpoznano nieprawidłowości w rozwoju mowy
  • konsultacje, rady szkoleniowe, warsztaty dla nauczycieli dotyczące prawidłowości i zakłóceń w rozwoju mowy.

 

mgr Sabina Zalewska-Kruk - psycholog nauczyciel kontraktowy

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku szkolnym, z trudnościami w nauce, problemami z zachowaniem, a także z trudnościami emocjonalnymi. Prowadzi również terapię EEG Biofeedback oraz wg potrzeb zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach.

Ukończone studia na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2007 roku związana z Polskim Instytutem Ericksonowskim.

 

mgr Agnieszka Grębowicz - psycholog, nauczyciel mianowany

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Opolskim. Studium interwencji kryzysowej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. W ramach etatu pełni również dyżury w szkołach ponadgimnazjalnych, udzielając wsparcia psychologicznego młodzieży, nauczycielom, rodzicom, konsultacje, porady bez badań , zajęcia warsztatowe dla uczniów, psychoedukacja rodziców i nauczycieli.

 

mgr Katarzyna Ratajczyk – psycholog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne. Uzyskała uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią m.in. dzieci z trudnościami w uczeniu się, trudnościami emocjonalnymi, problemami w zachowaniu, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Prowadzi według potrzeb zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach.

mgr Agata Augustyn – psycholog, psychoterapeuta, trener, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Psychologii (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Psychoterapii (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) oraz Studium Terapii Rodzin (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Ukończyła szkolenia specjalistyczne – Mediator – postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych, w sprawach nieletnich (Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego), Psychoterapiapoznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii), Trening procesów dynamiki grupowej (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny (Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. Janusza Korczaka oraz jako psycholog szkolny na wszystkich etapach edukacji prowadząc diagnozę, terapię dzieci i młodzieży, psychoedukację i konsultacje dla rodziców, nauczycieli oraz interwencję kryzysową. Od kilku lat zajmuje się terapia indywidualną oraz rodzinną w nurcie integracyjnym. Jako trener realizuje warsztaty i szkolenia z zakresu szeroko pojętej psychologii rozwoju osobistego i profilaktyki zdrowia psychicznego (komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, kształtowanie realistycznej samooceny).

W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania. Prowadzi terapię rodzin i trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.

mgr Małgorzata Grabas- neurologopeda, pedagog,  nauczyciel dyplomowany, terapeuta ręki, arteterapeuta.

  • Ukończyła Pedagogikę  na Uniwersytecie Wrocławskim, neurologopedię (WSB) oraz Edukację Wczesnoszkolną i Sztukę na Uniwersytecie Opolskim ( Studia Podyplomowe).

Posiada specjalizację z nauczania zintegrowanego. Posiada uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z terapii ręki i atreterapii.

Ukończyła szkolenia:

„Uczymy najmłodszych poprzez metody ITC (INTERACTIVE COMMUNICATION TECHNIQUES)-certyfikat, „Trening umiejętności wychowawczych” (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii), „Określanie przyczyn oraz zapobieganie dysleksji u dzieci we wczesnym okresie rozwoju”, „Metody realizacji idei integracji sensorycznej ”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci?”, „Diagnozowanie umiejętności uczniów po I etapie nauczania”, „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo”, „ Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”, „Jak radzić sobie z agresją w szkole? Praca z dzieckiem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych”, „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”, „Koordynator procesu wychowawczego”, „Higiena pracy głosem”.

        W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy, z trudnościami w uczeniu się, ogólnymi problemami w nauce, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

        Przeprowadza badania przesiewowe w klasach 0 oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne w zakresie terapii logopedycznej, terapii ręki, arteterapii.

.