• 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 2B Dyrektora PP-P z dnia 17 września 2018r.

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)
 • Ustawa z dnia 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ((Dz.U. z 2017r. poz.1591),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym specjalistycznych ( Dz.U. z 2013r. poz.199 z późn. zm.)

1. Cel procedury.

Celem procedury jest wskazanie zasad wydawania opinii.

2. Zakres procedury

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych oraz pracowników sekretariatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie.

3. Postępowanie

 1. Pracownik sekretariatu rejestruje dziecko, które zgłosiło się na badanie i przekazuje do zespołu badającego.
 2. Pracownik pedagogiczny dokonuje analizy dostarczonej dokumentacji:
 • analiza opinii wystawionej przez nauczycieli/pedagoga szkolnego/ wychowawcę klasy.
 • analiza obserwacji,
 • analiza wytworów ucznia/dziecka, dowodów pracy
 • analiza zaświadczeń lekarskich lub wyników badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych dostarczonych przez rodzica
 • analiza wyników wcześniejszych badań przeprowadzonych w poradni
 1. W przypadku, jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę, w niejasnych sytuacjach możliwa jest konsultacja z pedagogiem szkolnym, wychowawcą lub nauczycielami.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących uzyskanych informacji podanych przez rodzica lub prawnego opiekuna oraz zgromadzonych danych pracownik pedagogiczny jest zobowiązany do wyjaśnienia swoich wątpliwości prosząc rodzica lub opiekuna prawnego o okazanie stosownego dokumentu.
 3. Jeśli na badanie nie dostarczono dokumentacji niezbędnej do wydania opinii, pracownik na piśmie zobowiązuje rodzica/opiekuna prawnego do dostarczenia wymaganych dokumentów w określonym okresie czasu.
 4. Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym.
 5. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i analizy dostarczonej dokumentacji, pracownik pedagogiczny formułuje wstępną hipotezę badawczą, która jest podstawą prowadzenia przez niego dalszych czynności diagnostycznych, w tym wyboru metod, technik i narzędzi badawczych. Pod uwagę zostaje wzięty wiek dziecka.
 6. Etapy badania:
 • nawiązanie kontaktu z uczniem/dzieckiem
 • wykonanie zadań testowych
 • rozmowa z uczniem/dzieckiem
 1. W badaniach diagnostycznych wykorzystuje się standaryzowane testy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz inne narzędzia diagnostyczne.
 2. W przypadku wątpliwości istnieje możliwość przeprowadzenia przesiewowego badania słuchu.
 3. Każde badanie przeprowadza się zgodnie z procedurami opisanymi w podręcznikach testowych, a wyjątkowo uzasadnione odstępstwa od tych procedur są dokładnie zaznaczone w protokole przebiegu badania.
 4. Badanie diagnostyczne przeprowadza się w ciągu jednego dnia. W szczególnych sytuacjach – choroba ucznia/dziecka, wolne tempo pracy, znaczne zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość lub odmowa uczestnictwa ze strony badanego, wskazane jest wyznaczenie kolejnego terminu badania.
 5. Każdy pracownik pedagogiczny prowadzący badanie diagnostyczne rejestruje i oblicza wyniki testowe.
 6. Pedagog, psycholog i logopeda w zespole konsultują uzyskane wyniki.
 7. W przypadku pojawiających się trudności diagnostycznych, uzyskane wyniki analizują również inni pracownicy poradni.
 8. Po zakończeniu badania pracownicy pedagogiczni omawiają z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub z uczniem (w przypadku młodzieży pełnoletniej) wyniki badania. Udzielona zostaje porada, a także wskazówki do dalszej pracy.
 9. Rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń wypełniają wniosek o wydanie opinii w danej sprawie.
 10. Ustalony zostaje termin wydania opinii w przeciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku o wydanie opinii. Zespół badający zwraca dokumentację do sekretariatu poradni w terminie 3 tygodni od daty badania.
 11. Kwestionariusze testów, wyniki obserwacji, diagnozę pracownicy umieszczają w Karcie Indywidualnej.
 12. Opracowana zostaje na piśmie diagnoza i opinia. Opinia poradni zawiera:
 • oznaczenie poradni wydającej opinię;
 • nr opinii
 • datę wystawienia opinii
 • imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia/dziecka - również nazwę i adres szkoły/przedszkola oraz oznaczenie klasy/grupy, do której uczeń/dziecko uczęszcza;
 • informacje na temat: od kiedy uczeń/dziecko pozostaje pod opieką poradni; z jakiego powodu zostało przeprowadzone badanie diagnostyczne; opinii nauczyciela lub/i wychowawcy, przebiegu kariery szkolnej/przedszkolnej, udziału w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie szkoły/przedszkola;
 • wyniki diagnozy psychologicznej: określenie poziomu rozwoju intelektualnego oraz procesów poznawczych,
 • wyniki badania pedagogicznego: analiza procesu czytania, pisania, wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego oraz wiadomości i umiejętności matematycznych/prób pedagogicznych dostosowanych do wieku dziecka
 • wyniki badania logopedycznego
 • mocne strony ucznia/dziecka
 • wyniki obserwacji podczas badania w poradni
 • mechanizmy wyjaśniające funkcjonowanie ucznia/dziecka
 • zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla szkoły oraz dla rodzica
 • podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
 • podpis dyrektora poradni
 1. Projekt opinii opracowany przez pracowników podlega analizie pod kątem formalnym i merytorycznym dokonywanej przez dyrektora.
 2. Na pisemny wniosek osoby zgłaszającej ucznia/dziecka na badanie lub pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
 3. Na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia możliwe jest wydanie informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
 4. Dzieci i młodzież mogą uzyskać opinie poradni również w innych, niż określone w przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie odbierają podpisany przez dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora 1 lub 2 egzemplarze opinii, osobiście w sekretariacie poradni lub opinia jest doręczana pocztą. W szczególnych przypadkach rodzic (prawny opiekun) może upoważnić na piśmie do odbioru inną osobę. W upoważnieniu muszą być zawarte imię i nazwisko osoby oraz nr i seria dowodu osobistego. Odbiór zostaje potwierdzony podpisem na opinii, która pozostaje w Indywidualnej Karcie Dziecka.