• 1

za zyciem 09UWAGA - nabór do programu Za Życiem na 2024 rok
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie oraz wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy ogłasza nabór na zajęcia terapeutyczne i inne specjalistyczne w ramach programu.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole prosimy o złożenie wniosku deklarującego chęć przystąpienia do Programu.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.; opinię WWR i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności i/lub zaświadczenie lekarskie.

Druk wniosku do pobrania oraz Regulamin Rekrutacji znajdują się na stronie www lub w siedzibie poradni.

Wypełniony wniosek i w/w dokumenty należy dostarczyć do siedziby poradni: ul. Pocztowa 17/1 w Strzelinie od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14