• 1

za zyciem 09
25 kwietnia br. Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę ze Starostą Strzelińskim na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, w ramach którego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie będzie realizować zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze naszego powiatu. Dotacja celowa w łącznej wysokości 712 998 zł na lata 2022 – 2026 będzie przeznaczona na wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

za zyciem 09
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie oraz wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy ogłasza nabór na zajęcia terapeutyczne i inne specjalistyczne w ramach programu.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole prosimy o złożenie wniosku deklarującego chęć przystąpienia do Programu.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.; opinię WWR i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności i/lub zaświadczenie lekarskie.

Druk wniosku do pobrania oraz Regulamin Rekrutacji znajdują się na stronie www lub w siedzibie poradni.

Wypełniony wniosek i w/w dokumenty należy dostarczyć do siedziby poradni: ul. Pocztowa 17/1 w Strzelinie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30