• 1

Poradnia swoja działalnością obejmuje dzieci i młodzież z powiatu strzelińskiego.
W tym: gmin: Wiązów, Borów, Przeworno, Kondratowice, Strzelin.

Pomoc świadczona w poradni obejmuje:

Diagnozę:

 • Trudności dydaktycznych
 • Specyficznych trudności  w uczeniu się
 • Zaburzeń mowy
 • Trudności wychowawczych
 • Przesiewowe badania dzieci 6-letnich
 • Badanie dzieci do wczesnego wspomagania rozwoju
 • Badanie dzieci przedszkolnych
 • Badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Terapię:

 • Psychologiczną ? zaburzeń emocjonalnych, adaptacyjnych, przemocy, wykorzystywania seksualnego, bulimii, anoreksji, pomocy rodzinie, interwencyjną.
 • Pedagogiczną ? terapia dzieci dyslektycznych, z trudnościami w uczeniu się, zajęcia korekcyjno ? kompensacyjne, zajęcia dla dzieci ze sprzężonymi deficytami, terapia dzieci z głębokim niedosłuchem.
 • Logopedyczną ? terapia zaburzeń mowy.

Warsztaty i zajęcia edukacyjne:

 • Warsztaty z uczniami w szkołach ( przemoc, agresja, komunikacja, stosunki interpersonalne, popularyzacja wiedzy  z  zakresu zdrowego stylu życia, orientacja i poradnictwo zawodowe).
 • Rady pedagogiczne dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Spotkania edukacyjne z rodzicami na terenie przedszkoli, szkół.

Konsultacje:

 • Dla rodziców i nauczycieli dot. dzieci zdolnych.
 • Dla rodziców i nauczycieli dot. dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 • Dla rodziców i nauczycieli dot. dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze.
 • Dla rodziców i nauczycieli dot. dzieci z ADHD.
 • Dla rodziców i nauczycieli dot. dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  ponadgimnazjalnych.
 • Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Mediacje:

 • Rozstrzyganie sporów i konfliktów między rodzicami i dziećmi, nauczycielami i uczniami, rodzicami i nauczycielem.

 

 

 

Pracownicy poradni współpracują z instytucjami oświatowymi i poza oświatowymi  działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.


Wszystkie wizyty są bezpłatne.