• 1

Zapowiedź kontynuacji programu „Za życiem” na lata 2022-2026
W dniu 4 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja dotyczyła realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026, w tym wysokości środków finansowych, które rząd przeznaczy na ten cel, a także informacji o uruchomieniu nowych działań w jego ramach.

Szczegóły w poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-dotyczaca-programu-za-zyciem-z-udzialem-wiceminister-marzeny-machalek

https://www.gov.pl/web/rodzina/za-zyciem-prawie-6-mld-zl-na-realizacje-programu-w-najblizszych-latach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie w trakcie pierwszej edycji programu w latach 2017-2021 pełniła funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) na terenie powiatu strzelińskiego. Będziemy informować Państwa o dalszych losach programu niezwłocznie po otrzymaniu bliższych informacji ze strony resortów odpowiedzialnych za jego realizację.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie w ramach realizacji programu "ZA ŻYCIEM" organizuje następujące formy wsparcia dla uczestników programu:

A) Poradnictwo

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzenie akcji informacyjnych;

B) Pomoc

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;

C) Koordynacja

 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

DLA KOGO?

 • Dla dzieci z powiatu strzelińskiego w wieku od 0 - 6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 - 3 lat).
 • Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

Należy pobrać i wypełnić:

 • Deklarację uczestnictwa w Programie "Za Życiem" (pobierz)
 • Wniosek o objęcie zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (pobierz)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie (pobierz)

Ponadto należy: dostarczyć oryginał lub kserokopię/za potwierdzeniem oryginału:

 • Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Orzeczenia o kształceniu specjalnym.
 • Orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z ustawą "Za Życiem")

ZAPEWNIAMY:

 • konsultacje specjalistyczne wg zleceń lekarza : logopedy, neurologopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga, pedagoga specjalnego, fizjotereapeuty, psychologa,
 • sesje EEG,
 • Zajęcia z integracji sensorycznej.

Z programu „Za życiem” można otrzymać max 10h zajęć/zabiegów miesięcznie – czas trwania terapii w miesiącach ustala lekarz.

 

W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

Uwaga !!!

Zmiana wniosku zgłaszającego dziecko na badania diagnostyczne do poradni

Druk dostępny w zakładce druki do pobrania

UWAGA!!!

KONSULTACJE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 11 - 13

GODZINY DOSTĘPNOŚCI W PORADNI:

PONIEDZIAŁEK             12-14 - PEDAGOG

                                       15-16 -  LOGOPEDA                                                                             

ŚRODA                           8 - 9  - PEDAGOG/PSYCHOLOG

                                       13-14 - PSYCHOLOG

CZWARTEK                   12 - 13 - PEDAGOG/NEUROLOGOPEDA

PIĄTEK                          10 - 11 - PEDAGOG

                                       11 - 12 PSYCHOLOG